Taxi t? lái l?n ??u l?n bánh trên ???ng ph? Trung Qu?c

无人驾驶的士首次在中国街头行驶

Nh?ng chi?c taxi t? lái ??u tiên c?a AutoX ?? l?n bánh trên ???ng ph? Th?m Quy?n dù m? hình này ch?a ???c th??ng m?i hóa.

AutoX公司的首批无人驾驶的士开始在深圳街道上行使,该模式目前还没有得到商业化运营的许可。